SPECJALIZACJE

Kancelaria Prawnicza S .T. Uchrońscy świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

- sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych
- udzielaniu porad prawnych
- reprezentowaniu klientów w procesach sądowych
- reprezentowaniu klientów w postępowaniach prowadzonych przez urzędy i instytucje państwowe
- świadczeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców
- prowadzeniu negocjacji na rzecz klientów

Kancelaria prawnicza S.T. Uchrońscy specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne – sprawy o zapłatę (windykacja należności, prowadzenie postępowań egzekucyjnych), dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, eksmisje, zniesienie współwłasności, naruszenie prawa własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej oraz służebności, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytuł zapisu oraz zachowku, uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego

Prawa karne i wykroczeniowe – reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, karnego skarbowego i karnego wykonawczego, sporządzenie wniosków o wydanie listu żelaznego oraz o zastosowanie prawa łaski

Prawo handlowe i gospodarcze – przekształcenia podmiotów gospodarczych, tworzenie spółek prawa handlowego, sporządzenie i negocjowanie umów, prowadzenie postępowań upadłościowych w tym w zakresie upadłości konsumenckiej, prowadzenie postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, przygotowywanie Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek prawa handlowego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sporządzenie umów o pracę oraz kontraktów managerskich, prostowanie świadectw pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sporządzanie odwołań do Sądu Pracy, przywracanie do pracy, dochodzenie świadczeń pracowniczych, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, odwołania od decyzji ZUS, sprawy emerytalne i rentowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy o rozwód i separację, dochodzenie alimentów, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej małżonków, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie i unieważnienie ojcostwa

Prawo administracyjne – reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej oraz Sądami Administracyjnymi, sporządzenie odwołań, skarg, i skarg kasacyjnych, obsługa procesów inwestycyjnych


Kancelaria Prawnicza Uchrońscy